Kort verslag van de activiteiten van de Stichting Noodhulp Eemnes: 2016

Doel van de Stichting, opgericht in 2015 : Het verlenen van noodhulp aan inwoners van Eemnes die in acute financiële nood verkeren en geen beroep (meer) kunnen doen op bestaande voorliggende wettelijke regelingen.

In 2016 werd voor een bedrag van € 690.= aan donaties verstrekt. Financiering van huisraad, dringende benodigdheden voor kinderen en jongeren in totaal 4 donaties.

De aanvragen om noodhulp lopen via onze sociale partners: WMO, Versa en team Jeugd & Gezin. Het werkgebied van team Jeugd & Gezin is specifiek op Eemnes gericht en via hen komen de meeste aanvragen om noodhulp binnen.

Om meer bekendheid te krijgen bij de doelgroep is kennis gemaakt met een medewerker van de Voedselbank Huizen en is SNE in gesprek met het Sociaal Wijkteam.

Na een periode met gezondheidsproblemen binnen het vrijwilligersteam en tijdelijke onderbezetting wordt nu, met de komst van een (vrouwelijke) secretaris, de toekomst voor 2018 met vertrouwen tegemoet gezien.

Financiën: 2016

Saldo bank per 1/1 € 4.762,63

Ontvangsten:

Ontvangen donaties € 2.500,00

Vergoeding onkosten gemeente € 207,37

Uitgaven:

Bankkosten € 145,52

Website € 45,38

Representatie € 35,00

Donaties € 689,52

Saldo bank per 31/12 € 6.554,57

Vooralsnog wordt het per eindejaar aanwezige saldo toereikend geacht om aan hulpvragen op korte termijn tegemoet te kunnen komen.