BeleidsplanHet beleid is erop gericht dat geld wordt ingezameld via fondswerving, donateurs en inzamelingsacties. Dit geld komt beschikbaar voor inwoners van Eemnes met een nijpend financieel probleem, voor wie niet of niet tijdig een beroep kan worden gedaan op bestaande wettelijke regelingen.


De wijze waarop de stichting de fondsen wil werven:

Door het actief benaderen van het Eemnesser bedrijfsleven, kerkelijke instanties (diaconie en parochiële caritasinstelling) en particulieren.


De wijze waarop de stichting het vermogen wil beheren.

De stichting heeft een bankrekening, waarop de ontvangen gelden worden geregistreerd. Voor zover het geld niet onmiddellijk besteed hoeft te worden, zal een spaarrekening met een onmiddellijk opeisbaar tegoed aan dezelfde rekening worden gekoppeld. Er wordt naar gestreefd een buffer van rond de 5000 euro te vormen.


De wijze waarop de stichting het vermogen wil besteden.

Het vermogen van de stichting wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor de stichting is opgericht: het lenigen van nood van inwoners van Eemnes, die niet terecht kunnen bij de gemeentelijke steunvoorzieningen. Eventuele bureaukosten kunnen vooralsnog bij de gemeente gedeclareerd worden tot een bedrag van 1000 euro per jaar.