Er hebben zich in 2015 enkele financiële feiten voorgedaan:


Van de gemeente Eemnes is een bedrag ad 3000 euro ontvangen.

Van de stichting Kringloop Eemnes is een bedrag ad 2000 euro ontvangen.


Donateurs, die aangeven dat hun naam vermeld mag worden op deze website, zullen onder dit hoofd vermeld worden.

Ieder die donaties wil verrichten kan hiervoor terecht op

rekeningnummer NL81Rabo 0301.7811.17

De stichting heeft een ANBI-status. Giften en donaties zijn binnen de wettelijke grenzen aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.